پاوریونیت ESC با اینورتر

پاوریونیــت ”ESC“ بــا اینورتــر بــه طــور قابــل توجهــی مصــرف  بــرق را کاهــش مــی دهــد و میتوانــد مصــرف کلــی انــرژی را تــا 45٪ کاهــش دهــد. شــیر کنتــرل هیدرولیــک و موتــور کــه بــه صــورت ویــژه بــرای پاوریونیـت مـدل ESC طراحـی شـدهاند، امـکان کاهـش اتـاف انـرژی تا سـقف 60٪ در مقایسـه با پاوریونیت اسـتاندارد با شـیر مکانیکی را میدهـد.

دسته: برچسب:

توضیحات

پاوریونیــت ”ESC“ بــا اینورتــر بــه طــور قابــل توجهــی مصــرف  بــرق را کاهــش مــی دهــد و میتوانــد مصــرف کلــی انــرژی را تــا 45٪ کاهــش دهــد. شــیر کنتــرل هیدرولیــک و موتــور کــه بــه صــورت ویــژه بــرای پاوریونیـت مـدل ESC طراحـی شـدهاند، امـکان کاهـش اتـاف انـرژی تا سـقف 60٪ در مقایسـه با پاوریونیت اسـتاندارد با شـیر مکانیکی را میدهـد. پاوریونیـت اینورتـر ESC از تـوان حرکتـی بسـیار دقیـق و بـیصــدا و حرارت‌دهــی بســیار کــم بــه روغــن برخــوردار اســت. سیســتم های کاهــش انــرژی ESC بــرای نصــب آسانســورها در ســاختمانهای مســکونی، دفاتــر اداری، هتلهــا، بیمارســتانها هسـتند و حتی این قطعات آسانسـور بسـیار مورد تقاضا هسـتند. ایــن مــدل پاوریونیــت بــا توجــه بــه مزایــای آن بســیار پرطرفــدار می باشـد. اسـتارت و توقـف بـدون شـوک و کاهـش مصـرف انـرژی موجــب افزایــش عمــر آسانســور شــما نیــز می شــود!

توضیحات تکمیلی

وزن 24 kg
ابعاد 34 × 56 × 34 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت ESC با اینورتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت ESC با اینورتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *