پاوریونیت های با شیر مکانیکی H300

شــیر H300 یــک شــیر مکانیکــی بــا قابلیــت کنتــرل حرکــت فــوق العــاده اســت. همچنیــن بــا وجــود TCJ نیــاز بــه حــرارت دهــی مضاعــف نــدارد. ایــن امــر صرفــا بــه منظــور طراحــی ویــژه بــا دوشــیر مغناطیســی امــکان پذیــر شــده اســت.

این نوع عملکرد براساس الزامات 81-2:1998 EN میباشد. طراحــی ســاده ســبب گشــته اســت کــه H300 بــه عنــوان یــک شــیر مکانیکــی ایــده آل جایگزیــن پاوریونیتهــای ســایر تولیــد کننـدگان در نظـر گرفتـه شـود کـه بـه راحتی به تابلـو فرمان قابل اتصال اسـت. پاوریونیت H300 مطابق اسـتاندارد آسانسـورهای هیدرولیک طراحی و سـاخته شـده اسـت. با انتخاب پاوریونیت H300 طـول عمـر پاوریونیـت خـود را افزایـش دهیـد!

توضیحات

شــیر H300 یــک شــیر مکانیکــی بــا قابلیــت کنتــرل حرکــت فــوق العــاده اســت. همچنیــن بــا وجــود TCJ نیــاز بــه حــرارت دهــی مضاعــف نــدارد. ایــن امــر صرفــا بــه منظــور طراحــی ویــژه بــا دوشــیر مغناطیســی امــکان پذیــر شــده اســت.

این نوع عملکرد براساس الزامات 81-2:1998 EN میباشد. طراحــی ســاده ســبب گشــته اســت کــه H300 بــه عنــوان یــک شــیر مکانیکــی ایــده آل جایگزیــن پاوریونیتهــای ســایر تولیــد کننـدگان در نظـر گرفتـه شـود کـه بـه راحتی به تابلـو فرمان قابل اتصال اسـت. پاوریونیت H300 مطابق اسـتاندارد آسانسـورهای هیدرولیک طراحی و سـاخته شـده اسـت. با انتخاب پاوریونیت H300 طـول عمـر پاوریونیـت خـود را افزایـش دهیـد!

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 54 kg
ابعاد 34 × 23 × 56 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت های با شیر مکانیکی H300”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت های با شیر مکانیکی H300”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
ارتباط با کارشناس
ارتباط با کارشناس