جک های تک مرحله ای

ایــن جک هــا بــه منظــور اســتفاده انــواع آسانســور از قبیــل مســافر، تختبــر و خــودرو بـر می‌باشـد و بـه صـورت تـک مرحلـهای یکپارچـه یـا دو تکـه حداکثـر تـا ارتفـاع 28 متـر بـرای کاربریهـای مختلـف سـاخته می‌شـوند و بـه صـورت Indirect ، Direct  و Double قابـل اسـتفاده می باشـد.

دسته: برچسب: , ,

توضیحات

شــرکت HL  یــک مجموعــه  کامــل  از جکهــای  تــک مرحلــه ای (یــک تکــه و دوتکــه) و جــک تلســکوپی دو، ســه و چهــار مرحلــه ای عرضــه می نمایــد. محــل اتصــاالت ایــن جکهــا بــه روشهــای بســیار دقیــق بــر اســاس اســتاندارد ISO بــرای قطعــات تحــت فشــار طراحــی و ســاخته میشــود کــه راندمــان ایــن

جکهــا از جک هــای رقبــای مــا بســیار باالتــر اســت. جک هـای اسـتاندارد ما “محـدوده کامل” کاربردهای مختلفــی را پوشــش می دهــد کــه می توانــد بــه صــورت غیــر مســتقیم، مســتقیم جانبــی یــا مســتقیم مرکــزی در یــک، دو یــا ســه مرحلــه عمــل نمایــد. ترمــز  ایمنــی جکه ــا (ValveRuptuer) مطابــق بخش نامــه آسانســور 2014/33/UE مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن ایــن شــرکت می توانــد جک هــای سفارشــی بــا ظرفیتهــای ســنگین و خــاص تولیــد نمایــد.

ایــن جکهــا بــه منظــور اســتفاده انــواع آسانســور از قبیــل مســافر، تختبــر و خــودرو بـر میباشـد و بـه صـورت تـک مرحلـهای یکپارچـه یـا دو تکـه حداکثـر تـا ارتفـاع 28 متـر بـرای کاربریهـای مختلـف سـاخته میشـوند و بـه صـورت Indirect ، Direct  و Double قابـل اسـتفاده می باشـد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جک های تک مرحله ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جک های تک مرحله ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
ارتباط با کارشناس
ارتباط با کارشناس