با کیفیت ترین کالاها

کیفیت را با ما تجربه کنید!!!

_

 سیستم کیفیت شرکت ما مطابق استاندارد ISO 9001:2008 و ضمیمه VII ، ماژول H از استاندارد آسانسور 2014/33/UE مورد تایید قرار گرفته است..

  • تجربه حرفه ایبکارگیری سالها تجربه
  • کیفیت کیفیت بالای قطعات
  • مشاوره رایگانبا تنها یک تماس از مشاورین ما برای انتخاب بهتر کمک بگیرید
  • خدمات پس از فروشپس از انتخاب محصول شما را تنها نمی گذاریم.

رعایت استانداردها

طراح و مشاوره ده ها پروژه ملی و حساس مطابق
با استاندارد ملی و استاندارد 2- EN81 اروپا

 

کیفیت به طور تصادفی اتفاق نمی افتد

برای دیدن کامل محصولات  کلیک کنید

 محصولات ما

پاوریونیت HL با شیر مکانیکی H300

شــیر H300 یــک شــیر مکانیکــی بــا قابلیــت کنتــرل حرکــت فــوق العــاده اســت. همچنیــن بــا وجــود TCJ نیــاز بــه حــرارت دهــی مضاعــف نــدارد. ایــن امــر صرفــا بــه منظــور طراحــی ویــژه بــا دوشــیر مغناطیســی امــکان پذیــر شــده اســت.

این نوع عملکرد براساس الزامات 81-2:1998 EN میباشد. طراحــی ســاده ســبب گشــته اســت کــه H300 بــه عنــوان یــک شــیر مکانیکــی ایــده آل جایگزیــن پاوریونیتهــای ســایر تولیــد کننـدگان در نظـر گرفتـه شـود کـه بـه راحتی به تابلـو فرمان قابل اتصال اسـت. پاوریونیت H300 مطابق اسـتاندارد آسانسـورهای هیدرولیک طراحی و سـاخته شـده اسـت. با انتخاب پاوریونیت H300 طـول عمـر پاوریونیـت خـود را افزایـش دهیـد!

پاوریونیت با شیرمکانیکی h300-
جک های تک مرحله ای

جک های تک مرحله ای HL

 محــل اتصــالات جک‌هــای شــرکت HL بــه روش هــای بســیار دقیــق بــر اســاس اســتاندارد ISO بــرای قطعــات تحــت فشــار طراحــی و ســاخته می‌شــود کــه راندمــان ایــن جک‌هــا از جک هــای رقبــای مــا بســیار بالاتــر اســت. جک هـای اسـتاندارد ما “محـدوده کامل” کاربردهای مختلفــی را پوشــش می دهــد کــه می توانــد بــه صــورت غیــر مســتقیم، مســتقیم جانبــی یــا مســتقیم مرکــزی در یــک، دو یــا ســه مرحلــه عمــل نمایــد. ترمــز  ایمنــی جکه ــا (ValveRuptuer) مطابــق بخش نامــه آسانســور 2014/33/UE مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت. 

ایــن جک‌هــا بــه منظــور اســتفاده انــواع آسانســور از قبیــل مســافر، تختبــر و خــودرو بـر می‌باشـد و بـه صـورت تـک مرحلـه‌ای یکپارچـه یـا دو تکـه حداکثـر تـا ارتفـاع 28 متـر بـرای کاربری‌هـای مختلـف سـاخته می‌شـوند و بـه صـورت Indirect ، Direct  و Double قابـل اسـتفاده می‌باشـد.